Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Smlouva o nebankovní půjčce - Vzor zdarma ke stažení (PDF, DOC)

Smlouva o půjčce peněz obsahuje přenechání peněz od věřitele dlužníkovi a dlužník je vůči věřiteli poté zavázán vrácením peněz do určité doby. Setkal se s ní každý, který si někdy půjčoval peníze a nebo poskytoval peníze na půjčení. Při půjčování peněz musíte mít vše v souladu s Občanským zákoníkem a Českým zákoníkem jenž vyžaduje právě smlouvu o půjčce. Tento typ smlouvy se velice podobá smlouvě o úvěru.

Smlouva o nebankovní půjčce vs. úvěru

Obě smlouvy jsou si velice podobné a liší se prakticky jen:

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Na co si dát pozor ve smlouvě

Pokud chcete získat smlouvu o půjčce on-line dávejte si pozor aby jste správně určili, kdo je věřitel a kdo dlužník. Občas se to zamění a bývají z toho problémy.

Co musí smlouva obsahovat dle zákona

Ve smlouvě o nebankovní půjčce musíte uvést následující údaje:

Vzor smlouvy u půjčce ke stažení zdarma (PDF, DOC)

Vzor zdarma ke stažení v .PDF

Vzor zdarma ke stažení v .DOC

Náhled vzoru smlouvy o půjčce

Níže přikládáme vzor smlouvy o nebankovní půjčce k nahlédnutí. Pokud máte zájem tento vzor využít, můžete si stáhnout vzor z odkazů v předchozím odstavci. Vzory jsou k dispozici ve formátu PDF a DOC. Vzory jsou ke stažení zdarma.

Smlouva o půjčce – vzor zdarma je stažení

podle § 657 a. Občanského zákoníku

Uzavřena ……………………………

1. věřitel

Jméno, příjmení…………………………………

rodné číslo……………………………………….

bytem…………………………………………….

a

2. dlužník

Jméno, příjmení…………………………………

rodné číslo……………………………………….

bytem …………………………………………….

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto Smlouvu o půjčce.

Článek I.

Věřitel přenechal dnešního dne dlužníkovi jako půjčku částku ………….,- Kč (slovy: ………………………… korun českých) v hotovosti. Dlužník podpisem této smlouvy přijetí částky potvrzuje.

Článek II.

Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli částku uvedenou v čl. I. smlouvy v plné výši navýšenou o částku ……………Kč nejpozději do ………………… 2007, a to v hotovosti na adrese věřitele. Dlužník je oprávněn vrátit půjčenou finanční částku před dobou stanovenou ve smlouvě.

Článek III.

Nezaplatí-li dlužník dlužnou částku tak, jak je stanoveno v této smlouvě, je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši běžné roční úrokové sazby z nezaplacené částky.

Článek IV.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, a shledali, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé vůli a zakládá právní následky.

Článek V.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro věřitele a dlužníka.

Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V (místo) dne ……………………

věřitel……………………………….

dlužník……………………………….

Bankovní i nebankovní menu

Smlouva o nebankovní půjčce - Vzor zdarma ke stažení (PDF, DOC) - www.finance-pod-kontrolou.cz - 2024 - Kontakt