Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Průběh insolvence - Jak postupovat v insolvenci

Podívejte se, jak probíhá insolvence a jak postupovat v případě insolvence. Pokud jste se dostali do velikých dluhů, které nejste schopni splácet, máte dvě možnosti. První je vstoupit do insolvence a nechat se oddlužit - tedy po dobu maximálně 5 let splácet vyměřenou částku a žít o vyměřeném minimu. Následně vám budou zbývající dluhy odpuštěny. Druhou možností je nechat zajít celou situaci až do exekucí. Insolvence je zdlouhavější a náročnější, ale v mnohých případech je jediným východiskem. Jak taková insolvence probíhá a jaký je její postup.

Insolvenční řízení jakožto zákonná možnost vyhnout se exekuci

Dlužník, který řádně nesplácí svoje dluhy, se dostává do úpadku. Pokud dlužníkem bude fyzická osoba, která není podnikatelem, tak se hovoří o tom, že tato osoba je v platební neschopnosti. Insolvenční zákon charakterizuje pojem platební neschopnosti jako situaci, kdy dlužník má 2 a více věřitelů a svoje závazky k nim neplní po datu jejich splatnosti po dobu delší jak tři měsíce. A možnost, ze pohledávky věřitelů by bylo možné splnit z případné exekuce, se nejeví jako příliš reálná.

Pokud by ale dlužník měl jen jednoho věřitele, bylo by nutné postupovat podle příslušných ustanovení exekučního řádu, nikoli však insolvenčního zákona. Mezi postupem podle insolvenčního zákona (který nahradil dřívější zákon o konkurzu a vyrovnání s účinností od 1.1. 2008) a exekučního řádu existuje jeden velký rozdíl, který přináší nejednu výhodu právě dlužníkovi.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

O insolvenci rozhodne insolvenční soud

O tom, zda osoba je či není v úpadku, rozhoduje pouze a jedině soud. Dlužník, který chce řešit svoji prekérní situaci, k soudu podá tzv. insolvenční návrh. Soud potom přezkoumá dlužníkovu situaci a na základě příslušných podkladů vyhlásí úpadek nebo daný návrh pro formální vady odmítne. Pokud je úpadek vyhlášen, bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku – a to je pro dlužníka nepodnikatele konkurz nebo oddlužení.

Podání insolvenčního návrhu (což může být realizováno dlužníkem, ale též kterýmkoli věřitelem) může být za dané situace tím nejlepším řešením. Doručením tohoto návrhu k soudu je insolvenční řízení zahájeno, soud vydá vyhlášku o zahájení řízení a zveřejní ji v insolvenčním rejstříku, který je volně přístupný na internetu. V tomto okamžiku se dlužník může přestat obávat příchodu exekutora, protože zveřejnění v inslovenčním rejstříku má ten účinek, že zablokuje jeho věřitele a ti už nadále nemohou vymáhat jeho pohledávky exekucí.

Po soudu následuje přidělení insolvenčního správce

Dlužníkovi bude přidělen insolvenční správce, který provede soupis jeho majetku, zjistí jeho věřitele, kteří musí přihlásit své pohledávky u něj. Tento správce povede též za dlužníka případné soudní spory týkající se jej a jeho majetku.

Způsoby exekuce - Pokud nevstoupíte do insolvence

Pokud do insolvence nevstoupíte, nebo nebudete schváleni, s největší pravděpodobností bude na vás (resp. váš majetek) uvalena exekuce. Ta může být vykonána několika odlišnými způsoby. Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést:

Exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky:

Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí. Nepostačuje-li jeden z těchto způsobů k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně Exekuce končí buď jejím zastavením nebo uspokojením oprávněného (vašeho věřitele = banky, nebankovní společnosti).

V řeči zákonů dochází k ukončení exekuce - Upuštěním od exekuce - § 46 EŘ, kdy exekutor upustí od provedení exekuce jen tehdy, splní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, a uhradí náklady exekuce. Nebo Vyčerpáním předmětu řízení. Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný. V případě zastavení exekuce, může soud uložit oprávněnému, aby uhradil náklady.

Bankovní i nebankovní menu

Průběh insolvence - Jak postupovat v insolvenci - www.finance-pod-kontrolou.cz - 2023 - Kontakt