Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Jak probíhá exekuce - Postup a průběh exekučního řízení

Vítáme vás na stránce věnovaném problematice exekucí. Našim cílem je seznámit širokou veřejnost s touto problematikou maximálně příjemnou formou. Věříme, že Vám informace umístěné na těchto stránkách pomohou při nepříjemných situacích jako exekuce bezesporu jsou.

Jak probíhá exekuční řízení a co znamená

Exekuční řízení jakožto alternativa k soudnímu výkonu rozhodnutí přichází k úvahu pouze tam, kde rozhodnutí ukládá povinnost něco splnit - vydat, dodat, zaplatit, vykonat, něčeho se zdržet či něco trpět nebo snášet. V našem případě uhradit dlužnou částku.

Ten, komu je uložena rozhodnutím povinnost něco plnit, má tuto povinnost splnit dobrovolně, avšak neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí, že proti němu bude nařízena exekuce a že bude také nucen nahradit oprávněnému náklady této exekuce. Co se týče určení příslušnosti exekučního soudu, tak věcně příslušným je soud okresní a místně příslušný je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Který exekutor provádí řízení, kdy započne

Exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého soud svým rozhodnutím pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony soudu. Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel exekutorovi nebo příslušnému soudu.

Povinnou náležitostí návrhu, který musí být do 15 dnů doručen exekučnímu soudu, je označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce.

K návrhu musí být přiložen originál nebo kopie exekučního titulu s potvrzením jeho vykonatelnosti. Soud rozhoduje též do 15 dní usnesením. A to tak, že buď návrh, pokud nesplňuje stanovené předpoklady k nařízení exekuce, zamítne. V opačném případě nařídí exekuci a pověří exekutora jejím provedením.

Postup při exekučním řízení, jak probíhá

Soudní exekutor rozhoduje usnesením, exekučním příkazem a příkazem k úhradě nákladů exekuce. Exekutor pověřený exekucí se musí postarat o její provedení. Po doručení usnesení o nařízení exekuce rozhodne exekutor o způsobu exekuce a vydá exekuční příkaz – zvláštní procesní forma – účinky nařízení výkonu rozhodnutí.

Pozor: Proti exekučnímu příkazu není přípustný žádný opravný prostředek. Exekuce se provede po právní moci usnesení o nařízení exekuce. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

Které právní předpisy je upravují

Tato problematika je upravena následujícími právními předpisy. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů.

Podkladem pro samotnou exekuci je tzv. „exekuční titul“. Exekučním titulem může být vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek. Nebo vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek. Případně vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu nebo exekutorský zápis. Vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír, vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Exekuce v praxi - Jak probíhá

Exekuce je významným institutem současného práva, který slouží k vynucení splnění povinností uložených vykonatelným exekučním titulem, především tedy rozsudkem soudu, ale třeba i rozhodčím nálezem či notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti. Postavení soudního exekutora jakožto fyzické osoby (nestátního orgánu) je upraveno v zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Jejich zřízením došlo k delegaci části pravomoci soudu na nezávislé a nestranné osoby. Exekutor vykonává za úplatu činnost jako svobodné povolání a má postavení veřejného činitele. Může jím být fyzická osoba splňující předpoklady dle EŘ, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. K tomu jsou nutné následující předpoklady:

Co se týče činnosti soudních exekutorů, tak mají na starosti především provádění exekučního řízení. Co se týče jejich další činnosti, tak se jedná o poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností. Sepisování listiny a jiná činnost.

Bankovní i nebankovní menu

Jak probíhá exekuce - Postup a průběh exekučního řízení - www.finance-pod-kontrolou.cz - 2023 - Kontakt